Algemene voorwaarden

Art 1. Prijzen

Offertes van de firma vervallen 30 dagen na offertedatum.

De BTW is altijd ten laste van de klant.

Art 2. Aanvaarding vrijwaring en aansprakelijkheid

De klant dient eventuele gebreken uiterlijk 10 dagen na einde werken te melden per aangetekende brief.

Enkel de rechtbank van Veurne is bevoegd om geschillen te behandelen.

Art3. Facturen en betalingen

De klant dient de facturen van de firma onmiddellijk bij ontvangst te controleren.

Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding wordt de klant onweerlegbaar geacht een factuur van de firma aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

Behoudens tegenbewijs zal elke factuur geacht worden ontvangen te zijn door de klant de derde werkdag na fatuurdatum.

Facturen van de firma zijn betaalbaar vóór vervaldag, zonder korting.

Indien de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties niet van toepassing is of tot lagere intrest of schadeloosstelling aanleiding geeft, is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest aan 12% per jaar en een forfaitare schadevergoeding van 12% op het achterstallig bedrag met een minimum van 125€ verschuldigd.

Kortingen, aftrekken, inhoudingen en dergelijke meer, om welke reden ook, (zoals voor contante betalingen,als waarborg,..) worden NIET toegestaan

Art 4. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van de firma tot de klant zijn verbintenis (volledige betaling) integraal heeft voldaan.

Art 5. Verbreking en ontbinding

Als de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) verbroken wordt of ontbonden wordt lastens de klant, is de klant aan de firma een forfaitare schadevergoeding voor gederfde winst verschuldigd gelijk aan 30% van de prijs voor de geannuleerde goederen, onverminderd het recht van de firma op vergoeding van de winstderving die dit forfait overstijgt en alle andere schade.

Scroll naar boven